Vedtægter

Strømpehusets venner


VEDTÆGTER

FOR FORENINGEN

Strømpehusets venner


§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Strømpehusets venner.

Hjemsted er Morsø Kommune.

Foreningens adresse er identisk med den til enhver tid værende formands hjemstedsadresse.


§ 2. Formål

Foreningen Strømpehusets venner er en almindelig forening og har til formål at varetage bevaring, restaurering, vedligeholdelse, drift og udlejning af butik, udstilling, værelser og lejlighed i ejendommen Strømpehuset, Mælkevejen 1, 7990 Øster Assels.

Foreningen skal bistå Morsø kommune i at huset sættes i stand, tro mod dets oprindelige udtryk, så dets stolte præg på byen bevares intakt. På denne måde skal huset igen give et attraktivt bidrag til byens helhed og være grobund for en fælles stolthed i byen og i området.

Foreningen Strømpehusets venner skal være en del af flere Landsbyfyrtårne på Mors, som har til formål at frem-me kulturelle og bevaringsværdige værdier i landsbyerne.

Foreningen skal indgå i et partnerskab med ejeren af Strømpehuset, Morsø kommune, om restaurering, drift og leje af bygningen. 


§ 3. Medlemsforhold.

Som medlem kan optages enhver juridisk person, herunder virksomheder og foreninger, som anerkender foreningens formål.

Der kan endvidere tegnes husstandsmedlemsskaber.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand. Ved indmeldelsen betales kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted.


§ 4. Udmeldelse og eksklusion.

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmeste følgende generalforsamling


§ 5. Medlemsrettigheder og pligter.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de beslutninger, som generalforsamlingen lovligt træffer.

 

§ 6. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts eller april måned med mindst følgende dagsorden:

  • 1.Valg af dirigent og referent
  • 2.Bestyrelsens årsberetning
  • 3.Aflæggelse af regnskab
  • 4. Fastsættelse af kontingent
  • 5.Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  • 6.Valg af revisor
  • 7.Indkomne forslag
  • 8.Eventuelt


Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved opslag eller ved indrykning af annonce i den lokale dagspresse, på www.assels.dk, facebooksiden 7990 – og omegn eller andet relevant medie. Samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal udkast til foreningens regnskab ligge på forman-dens adresse til fremvisning for ethvert medlem.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden til generalforsamlingen skal forefindes på www.assels.dk senest 7 dage før denne.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, hvis et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af begæring herom.


§ 7. Mødeberettigelse samt stemmeberettigelse.

Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, og disse har stemmeret på generalforsamlingen.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal.

Et husstandsmedlemsskab giver én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.


§ 8. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på foreningens generalforsamling for 2 år ad gangen. Der vælges et ulige antal i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Generalforsamlingen vælger samtidig to suppleanter, hhv. 1. og 2. suppleant, som indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide.

Generalforsamlingen vælger også 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Kommunalbestyrelsen kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatør.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I sager, som af bestyrelsen skønnes at være af omfat-tende karakter, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange om året. Indkaldelse finder sted skriftlig med angivelse af dagsorden.

På bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og refrenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller den fungeren-de formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er berettiget til at oprette underudvalg til varetagelse af specifikke opgaver.


§ 9. Økonomi og kontingent.

Foreningen erhverver sine indtægter gennem udlejning af lokaler, kontingenter, serviceydelser, salg og donatio-ner i det omfang, det er legalt ifølge kommunalfuldmagten. Desuden kan der søges tilskud fra offentlige myndigheder, fonde og legater.

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.


§ 10. Støtte og udlodning:

Strømpehusets venner er en almindelig forening, som skal være til gavn for almenvellet. Derfor kan der ikke udbetales tilskud eller ske udlodning, som tilfører enkeltpersoner gevinst.

Eventuelt overskud på regnskabet skal således anvendes til forbedring af aktiviteterne i bygningen eller indgå i konsolidering af foreningens likviditet.


§ 11. Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter, og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab. Foreningens formue, ud over hvad der er nødvendig til afholdelse af løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes på en særskilt konto.

Foreningen Strømpehusets venner kan lægge hus til aktiviteter, hvis økonomi er uafhængig af foreningens, hvis bestyrelsen vurderer, at disse aktiviteter understøtter foreningens formål.


§ 12 – Hæftelse

Foreningen Strømpehusets venner hæfter alene med foreningens formue. Der påhviler ikke det enkelte medlem eller medlemmer af bestyrelsen nogen form for personlig hæftelse.


§ 13. Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for efter forudgående behørig indkaldelse. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan holdes 4 uger efter den første. Denne generalforsamling kan gennem-føre vedtægtsændringerne med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vedtægtsændringer under § 2 (Formål), § 9 (Økonomi og kontingent), § 10 (Støtte og udlodning), §13 (Vedtægtsændringer) og §14 (Foreningens opløsning).


§ 14. Opløsning af eller overdragelse af Strømpehusets venner

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning tilfalder formuen efter bestyrelsens beslutning Øster Assels lokalsamfund til almene velgørende formål for dette samfund.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. juni 2016

og efterfølgende revideret på en ekstraordinær generalforsamling 20. august 2018. 


Strømpehuset, Ø. Assels                                                     


Gunnar Mogensen
Dirigent på den ekstraordinære generalforsamling